Teamutvikling

Aspire har jobbet med teamutvikling som ledelsesform i en årrekke. Det er mange ulike måter å tenke team på. For Aspire er særlig to forhold som er avgjørende for etablering og utvikling av et team:
  • Hvordan kan det enkelte team utvikle større grad av gjensidig avhengighet når det gjelder å løse de ulike arbeidsoppgavene og
  • Hvordan kan det enkelte team få til en større grad av åpenhet – nærhet i relasjonen mellom medarbeidere i teamet.
Dette gir utfordringer til alle medlemmene av et team.