Jeg som leder

Jeg som leder

Et program for innblikk i og utvikling av dine personlige preferanser.

Basert på JTI – personprofilanalyse

Treningsprogram over 3 dager

  • JTI og Typeforståelsen – tilbakemelding og refleksjon rundt egne preferanser
  • Avklaring av forventninger som utgangspunkt for personlig utvikling
  • Observasjon, refleksjon og tilbakemeldinger på egen fungering – styrker og utviklingsområder
  • Bedre kjennskap til egen lederatferd
  • Tydeliggjøring av egen motivasjon og drivkraft i lederskapet

Typebegrepet I psykologien: 

”Når vi prøver å forstå menneskers personlighet, væremåte og karakter, kan vi nærme oss dette på forskjellig måte. På den ene siden kan vi legge vekt på det unike og det spesielle.; den kombinasjonen av egenskaper som gjør at hver enkelt av oss er et individ ulik alle andre individer i verden. På den andre side finnes det også egenskaper som går igjen mellom mennesker , og som gjør at det kan være meningsfylt å klassifisere eller gruppere mennesker i forhold til disse egenskapene. Dette er ingen ny tanke. De gamle grekerne delte mennesker inn i 4 ulike temperamenter: flegmatisk, kolerisk, sangvinsk og melankolsk. Tanken om at mennesker kan grupperes etter type ble imidlertid aldri forlatt, og i 1921 publiserte C.G. Jung sin teori om psykologiske typer, nærmere bestemt personlighetsegenskaper i form av psykologiske preferanser.”
Typeteorien har sine klare begrensinger og forklarer ikke alt. Med disse begrensningene i minne vet vi likevel at typeteorien gir innsikt i likheter og forskjeller mellom mennesker som de fleste opplever som umiddelbart meningsfylte.

Det er ut fra denne forståelsen og disse begrensingene Aspire har benyttet JTI gjennom mange år og funnet at denne teorien kan være nyttig for individer, grupper og organisasjoner.

Hvorfor Provence? 

Høyt tempo og stadige forstyrrelser er en del av hverdagen for ledere, men også et hinder for utvikling. Vi ser ikke karusellen vi selv sitter på. Vi klipper opp tiden i små biter og haster fra det ene til det andre. Slik mister vi lett grepet om helheter og sammenhenger, rekker ikke å reflektere over egen lederatferd og har en tendens til å repetere det vi allerede kan.

Skal vi få skikkelig utbytte av et personlig lederutviklingsprogram, må vi sørge for å bryte med dette. Vi må være på et sted der ”ingenting skjer”, eller der ting skjer i et langsomt tempo. Vi vil ikke forstyrres av andre kursdeltakere, danseband, alpinbakker, strandløver eller andre tidstyver.

Derfor velger vi en liten landsby midt i hjertet av Provence.